Konkursy
Spis treści
„Rowerem Dookoła Księstwa Cieszyńskiego"

16.02.2020

Regulamin Odznaki Turystyki Kolarskiej

„Rowerem Dookoła Księstwa Cieszyńskiego”

Był rok 1290. W wyniku rozbicia dzielnicowego Królestwo Polskie zostało podzielone na szereg księstw. Wtedy powstało m.in. księstwo opolsko-raciborskie, którym władał Władysław Opolczyk. Księstwo to z kolei podzielił pomiędzy dwóch synów wówczas książę Mieszko I - zwany później Cieszyńskim - objął we władanie rozległą krainę położoną między rzekami Ostrawicą na zachodzie a Skawiną na wchodzie. Na stolicę księstwa obrał Cieszyn, a nowo powstałe Księstwo Cieszyńskie było siedzibą dynastii Piastów cieszyńskich na następne 400 lat. Aby zapewnić samodzielny byt księstwu położonemu na pograniczu interesów Królestwa Polskiego i Korony Czeskiej, książę Kazimierz I w 1327r. złożył hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburczykowi, tym samym księstwo stało się zależne od czeskich królów, choć z szeroką autonomią. Miało to w przyszłości brzemienne skutki. W 1653r. zmarła Elżbieta Lukrecja, tym samym linia Piastów Cieszyńskich wygasła i Księstwo jako lenno koronne znalazło się pod rządami dynastii austriackich Habsburgów, wówczas już panujących w Czechach. Ostatni nominalny Książę Cieszyński Fryderyk Habsburg został pozbawiony swoich prerogatyw przez odrodzoną Rzeczpospolitą. W wyniku działań zbrojnych z 1919r. a następnie rokowań międzynarodowych dnia 28 lipca 1920r. granica państwowa podzieliła tereny dawnego księstwa pomiędzy Polskę i Czechosłowację. Pomimo setek lat używania języka czeskiego i niemieckiego jako urzędowego mieszkańcy w większości nadal posługiwali się językiem polskim. Wedle spisu narodowościowego z 1910r. było ich aż 55%, co było też efektem obrony swojej tożsamości. Między innymi w tym celu nasi przodkowie w 1910r. założyli Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid”, które po kilkukrotnych przekształceniach przetrwało do czasów współczesnych. Jego kontynuatorem od 1950r. jest Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

Uzasadnienie

W jubileusz 730-lecia powstania Księstwa Cieszyńskiego oraz 110-lecia działalności polskiej turystyki zorganizowanej Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek”, z upoważnienia Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie ustanawia regionalną Odznakę Turystyki Kwalifikowanej „Rowerem Dookoła Księstwa Cieszyńskiego”.

Cele

 • dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego - upowszechnienie wiedzy o swojej Małej Ojczyźnie,
 • dla turystów - upowszechnienie turystyki rowerowej jako formy rozwijania zainteresowań krajoznawczych,
 • dla wszystkich żądnych wiedzy - odkrywanie regionalnych walorów krajoznawczych Śląska Cieszyńskiego i przyległych regionów.

Miejscowości położone na historycznej granicy Księstwa Cieszyńskiego Cieszyn, Zebrzydowice, Marklowice Dolne, Prstna, Petrovice k. Karviny, Zavada, Weřnovice, Šonychel, Bohumin, Pudlov, Hrušov, Ostrava, Ostrava, Kunčice, Řepišče, Leskovec, Frydek Mistek, Baška, Pražmo, Malenovice, Nova Ves, Stare Hamry, Maly Polom, Velky Polom, Mosty k. Jabłonkowa, Hrčawa, Jaworzynka, Koniaków, Wisła Czarne, Bystra, Mikuszowice, Bielsko-Biała, Komorowice, Czechowice-Dziedzice, Zabrzeg, Zarzecze, Strumień, Zbytków - łącznie ok. 400 km.

Zasady zdobywania:

 • Po przejechaniu połowy całej trasy (to znaczy część po stronie polskiej lub po stronie czeskiej) zdobywający otrzyma nieodpłatnie naklejkę z wizerunkiem odznaki.
 • Miejscowości stanowiące kanon odznaki są podkreślone i tam należy potwierdzić swoją obecność. Potwierdzenie odbywa się poprzez odciśnięcie pieczęci, koniecznie z nazwą miejscowości w treści. Pieczęć należy umieścić w karcie potwierdzeń w miejscu do tego przeznaczonym. Możliwe jest również potwierdzenie obecności w formie „selfie” z nazwą miejscowości, umieszczonego we własnej kronice.
 • Trasy pomiędzy wskazanymi w kanonie miejscowościami są dowolne, nie określa się również okresu zdobywania. Odznaka będzie jednak wydawana wyłącznie do wyczerpania zapasu. Odznakę można zdobywać równolegle do Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT), stąd długość jednorazowo pokonywanych odcinków tras powinna wynosić min.15 km.
 • Zdobywanie odznaki jest prowadzone na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ustanawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia w trakcie jej zdobywania.
 • Z uwagi na fakt, że odznaka jest zdobywana również na terenie Czech, należy zapoznać się i stosować do przepisów ruchu drogowego tam obowiązujących.
 • Osoby niepełnoletnie zdobywają odznakę wyłącznie pod opieka osób dorosłych.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do ustanawiającego.
 • Weryfikację prowadzi i odznaki odpłatnie wydaje Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek” ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn.

Życzymy wielu wspaniałych przygód na trasie

Załączniki

Zarząd klubu
Ratujmy zabytki - konkurs fotograficzny

25.08.2019

Regulamin

 1. Przepisy ogólne
  1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Klub Fotograficzny „START” przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. Patronat nad konkursem sprawują: Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK oraz Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK.
  2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
  3. Celem przyświecającym konkursowi jest:
   • upowszechnianie i popularyzacja fotografii architektury, historii oraz krajoznawstwa,
   • propagowanie wśród uczestników umiejętności obserwacji otoczenia i jego dokumentowania,
   • zaprezentowanie piękna zabytków rezydencjonalnych, przemysłowych, cmentarzy itp. ulegających nie odwracalnemu zniszczeniu,
   • zauważanie tego co na co dzień niezauważalne i odchodzące w zapomnienie.
  4. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący bez względu na wiek. W konkursie ustala się dwie kategorie wiekowe (według stanu na dzień 31 stycznia 2020 roku).
   • pierwsza kategoria: dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat,
   • druga kategoria: dla osób pełnoletnich po ukończeniu 18 roku życia.
  5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 2. Przepisy dotyczące prac konkursowych
  1. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 fotografii wykonanych na terenie Polski,
  2. Fotografie należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: .
  3. Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np.: Nowak Anna przysyła 3 fotografie zatytułowane: Nowak_A_01, Nowak_A_02 itd. – numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
  5. Zdjęcia należy przygotować i przesłać w formacie JPG w rozmiarze 34 x 20 cm w rozdzielczości 300 pikseli/cal.
  6. Przesyłając fotografię należy przesłać zeskanowaną kartę zgłoszeniową (w załączniku) dot. zdjęcia tj.: imię i nazwisko autora zdjęcia, wiek, adres autora oraz adres poczty elektronicznej, tytuły zdjęć, nr telefonu kontaktowego,
  7. Wraz z danymi należy przesłać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego pn. „Ratujmy Zabytki” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2017 poz. 880).”
  8. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
 3. Terminarz
  1. Termin nadsyłania prac mija dnia 31 stycznia 2020 roku (decyduje data wysłania pliku pocztą elektroniczną).
  2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
  3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury) Prace będą oceniane od strony artystycznej przez członków Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK oraz od strony merytorycznej przez członków Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK.
  4. Ocena prac przez Jury nastąpi do 14 lutego 2020 roku. Organizatorzy powiadomią uczestników o dacie otwarcia wystawy pokonkursowej na której będą wręczone nagrody.
  5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
  6. Organizatorzy konkursu mają prawo do opublikowania prac na konkursowych.
  7. Wyniki Konkursu i nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronach internetowych:
   • Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK
   • Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK
   • Klubu Fotograficznego „START” przy Oddziale PTTTK „Beskid Śląski w Cieszynie
  8. Organizatorzy planują wystawy po-wernisażowe w Cieszynie, Łodzi, Warszawie, Wałbrzychu.
  9. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. III.5 przysługują Organizatorom nieodpłatnie.
 4. Nagrody i wyróżnienia
  Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Zwycięzcy konkursu dodatkowo otrzymują dyplomu oraz pamiątkowe statuetki

Karta zgłoszenia

Klub Fotograficzny START
Konkurs fotograficzny 100 lat Niepodległości

28.09.2018

Miło mi zawiadomić, że w konkursie fotograficznym "Piękno naszej Polski w 100-lecie Niepodległości", zorganizowanym przez Klub Fotograficzny PTTK "Start", moja praca zatytułowana "Polska Walcząca" zdobyła 1. miejsce ex aequo z pracą nadesłaną z Żywca. Komisja złożona z pięciu fachowców z branży miała trudny wybór, bowiem na konkurs nadesłano rekordową ilość ponad 200 prac. Miałem okazję je oglądać i przyznam, że reprezentowały wysoki poziom. Tym bardziej jestem dumny z otrzymanej nagrody - bezprzewodowego urządzenia wielofunkcyjnego.

I tutaj dygresja - wiem, że w naszym Ondraszku też są utalentowani fotografowie. Chodzi o to aby zechcieli swoje prace pokazać szerszemu ogółowi. Na mim przypadku widać, że naprawdę warto się nimi pochwalić.

Poniżej wyróżnione zdjęcie i podobizna szczęśliwego posiadacza głównej nagrody.

Zbyszek Pawlik - "Rechtór"
„Piękno naszej Polski w 100 Rocznicę Niepodległości” - konkurs fotograficzny

23.07.2018

Regulamin Konkursu Fotograficznego

 1. Postanowienia ogólne

  Organizatorem Konkursu jest Klub Fotograficzny „START” działający przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul Głęboka 56 oraz Biblioteka Miejska w Cieszynie przy ul. Głębokiej 15. Wystawa pokonkursowa finansowana jest ze środków Zarządu Głównego PTTK. Patronat honorowy objęa Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK. Fundatorem pucharów jest Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Prace nadesłane na Konkurs powinny ukazywać współczesne piękno naszego kraju oraz mogą tematycznie nawiązywać do tematyki historii 100 lat niepodległości Polski. Prace nienawiązujące do tematu oraz niespełniające wymogów technicznych zostaną odrzucone z konkursu. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury.

 2. Cel Konkursu

  Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno naszego kraju i jego historię, w szczególności historię związaną z niepodległością RP oraz promowanie patriotyzmu.

 3. Zasady Konkursu i wymogi techniczne
  • Czas trwania Konkursu - od 15 lipca 2018r. do 04 września 2018r.
  • Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
  • Uczestnik Konkursu ma prawo przesłać maksymalnie 5 plików zdjęć w formacie JPEG.
  • Wymiar dłuższego boku zdjęcia musi zawierać się w przedziale 1500-2500 pikseli.
  • Pliki zdjęciowe nie mogą zawierać żadnych dodatkowych napisów oraz dat.
  • Uczestnik Konkursu przesyła wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z płytą CD. Jeżeli uczestnik jest niepełnoletni to jest zobowiązany dołączyć wypełniony i podpisany formularz Zgody Rodziców lub Prawnych Opiekunów.
  • Prace oraz karty zgłoszenia prosimy przesyłać na płytach CD na adres:
   Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie Ul. Głęboka 56 43-400 Cieszyn.
  • Zdjęcia będą wywołane na koszt organizatorów Konkursu Fotograficznego
  • Organizator wykona papierowe odbitki przesłanych prac, które każdorazowo zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem Autora oraz opatrzone tytułem znajdującym się pod danym plikiem na płycie CD.
  • Regulamin konkursu znajduje się w siedzibie PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, na jego stronie internetowej oraz w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.
  • Nadesłane prace, po ogłoszeniu wyników będą prezentowane 7 września 2018 na wystawie w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.
  • Uczestnik Konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
   • posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji/lub rozpowszechniania;
   • przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach ekspozycji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r./jednolity tekst Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 roku/, w tym szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawach, publikacjach, udostępniania na stronie internetowej Organizatora oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu:
   • nadesłane zdjęcie/-a nigdy nie brały udziału w innym konkursie fotograficznym i nie były publikowane w żadnych wydawnictwach;
   • wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku /jednolity tekst Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku/ z późniejszymi zmianami w zakresie związanych z konkursem.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu
  • Prace do czasu rozstrzygnięcia Konkursu zostaną zdeponowane przez Organizatora bez prawa do wykorzystania.
  • Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, które zdecyduje o przyznaniu lokat. Decyzje Jury są ostateczne.
  • Prace Konkursu będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
   • Junior - od 7 do 15 lat włącznie
   • Otwarta – pow. 16 lat
  • Przewiduje się przyznanie nagród za pierwsze trzy miejsca w obu kategoriach wiekowych oraz nagrodę specjalną.
  • Nagrody nieodebrane zostaną w miarę możliwości dostarczone osobiście lub przesłane drogą pocztową na adres podany w karcie zgłoszenia.
  • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie Wernisażu wystawy „Piękno Naszej Polski w 100 Rocznicę Niepodległości” 07 września 2018 w Miejskiej Bibliotece w Cieszynie przy ul. Głębokiej 15
 5. Plan Imprezy
  1. Wernisaż dla grupy „Junior” godz. 10:00
  2. Wykład historyczny pt „Pierwsze lata niepodległości – powstania, woj. śląskie, reformy, osiągnięcia” - dr. Tadeusz Kania godz. 15:00
  3. Wykład historyczny „100 lat fotografii w Niepodległej RP” - mgr. Jerzy Pustelnik godz. 15.30
  4. Wernisaż dla grupy „Otwartej” oraz wystawa godz. 16:00

Załączniki

Klub Fotograficzny START
Najaktywniejszy kolarz 2018

21.02.2018

Regulamin

 1. Konkurs został ustanowiony celem aktywizacji klubowiczów, a udział w nim jest przywilejem wyłącznie członków klubu, którzy mają opłacone składki za rok którego rywalizacja dotyczy.
 2. W konkursie punktowany jest udział w wycieczkach klubowych:
  1. rowerowych, górskich, narciarskich oraz imprezach, zgodnie z kalendarium imprez sezonu. Za wpisanie wycieczki do klubowego rejestru odpowiada jej prowadzący.
  2. innych rowerowych, górskich i narciarskich, w których uczestniczy co najmniej trzech członków Klubu. Warunkiem uznania wycieczki jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT, GOT zgodnie z zasadami zdobywania odznak oraz niezwłocznego wpisania jej do rejestru wycieczek.
 3. Punktowane są również rowerowe wycieczki indywidualne. Warunkiem przyznania punktów jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT, zgodnie z zasadami zdobywania tej odznaki, oraz niezwłocznego wpisania jej do klubowego rejestru wycieczek.
 4. Do punktacji zaliczany jest udział TYLKO w imprezach i wycieczkach spełniających powyższe warunki.
 5. Kryteria punktacji:

  PunktowaneRoweroweGórskiePozostałe dyscypliny turystyki kwalifikowanej PTTKInne imprezy
  JednodnioweWielodniowe
  Wycieczki klubowe
  Start13110
  Udział - za każdy dzień22111
  Organizacja oraz pilotaż grupy - jednorazowo za całą wycieczkę dla prowadzącego22220
  Wycieczki indywidualne
  Udział11110
  Opracowanie trasy - jednorazowo za każdą wycieczkę11000
 6. Weryfikację punktacji przeprowadza Sędzia Główny konkursu, którego powołuje Zarząd Klubu.
 7. W przypadku zdobycia równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje Zarząd Klubu przyznając dodatkowe punkty za aktywność.
 8. Wyniki konkursu opracowane będą również dla kategorii młodzieżowej (do 18 lat).
 9. Ogłoszenie wyników następuje na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu za rok którego konkurs dotyczy.
 10. Za zdobycie I, II, III miejsca w obu kategoriach zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, miejsca IV i V będą nagradzane pamiątkowymi dyplomami.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zarządu klubu.
 12. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu w dniu 01.02.2008r.
 13. Suplement dotyczący punktacji wycieczek indywidualnych górskich oraz narciarskich został wprowadzony w 01.2009 i obowiązuje również na rok 2008.
 14. Ustala się dzień 10 stycznia następnego roku po roku dla którego jest prowadzona kwalifikacja jako termin graniczny uzupełniania wszelkich danych mających bezpośrednio wpływ na wyniki konkursu. Wszelkie uzupełnienia otrzymane po tym terminie nie będą honorowane (wprowadzono 24.01.2014r).
 15. Ustala się następujące zasady gromadzenia danych w bazie informacyjnej konkursu (strona internetowa Klubu - zakładka: konkurs na najaktywniejszego turystę kolarza sezonu) – wprowadzono 24.01.2014r.:
  1. za wypełnienie konkursowej karty klubowych wycieczek są odpowiedzialni ich prowadzący,
  2. za wypełnienie karty konkursowej wycieczek organizowanych przez inne kluby i stowarzyszenia w których biorą udział członkowie TKK Ondraszek odpowiedzialny jest członek zarządu klubu w niej uczestniczący, bądź w razie jego braku osoba która doraźnie w wyniku uzgodnień między uczestnikami zostanie w tym celu wybrana,
  3. za wypełnienie karty konkursowej wycieczek indywidualnych odpowiedzialny jest jej organizator.
 16. Ustala się, że na równi z wycieczkami górskimi i narciarskimi będą punktowane i pozostałe wycieczki, których celem jest zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej PTTK w innych specjalnościach, dla których punktacja jest gromadzona w książeczkach (np. kajakarskie, piesze nizinne itp.) Wprowadzono w dniu 19.01.2018r
Zarząd klubu Ondraszek
50 Turystycznych Wypraw Na 50-lecie Klubu

25.02.2017

Dnia 06.11.1966r. założono Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”. Przewodniczącym został Władysław Sosna - „Szeryf”. Do klubu wstąpiło wtedy 20 członków przeważnie z rocznika 1948-1951. „Ondraszek” był wówczas trzecim klubem turystyki kwalifikowanej przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, a dziesiątym klubem kolarskim w ówczesnym województwie katowickim. W 1979r. obowiązki prezesa Klubu przejął Andrzej Słota - „Jędruś”, od 2006 roku jest nim Zbigniew Pawlik - „Rechtór”. Klub w tym czasie zorganizował setki bliższych i dalszych rowerowych wypraw po Ziemi Cieszyńskiej, Polsce oraz zwiedził na rowerze kawał Europy. Klub od początku był ukierunkowany na turystykę rowerową i krajoznawstwo oraz stosował zawsze naczelną zasadę „poznawanie poprzez rower” .

2016 rok był 50-tym rokiem turystycznej aktywności Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek”. Dla uczczenia tego wydarzenia ustanowiona została Jubileuszowa Statuetka „50 na 50”.

Regulamin

 1. Aby zdobyć Statuetkę należy rejestrować ilość przebytych na rowerze kilometry na wycieczkach klubowych i indywidualnych w roku 2017 i 2018 i dokumentować je zgodnie z zasadami zdobywania KOT (może to być ta sama książeczka, gdyż Statuetka jest zdobywana przy okazji zdobywania innych odznak turystyki kwalifikowanej).
 2. Ilość zebranych kilometrów po zakończeniu każdego sezonu zostaje odnotowana przez kapitułę Statuetki. Następnie ta liczba zostaje podzielona przez 50 uzyskując przeliczenie na punkty w rywalizacji.
 3. Ilość punktów zdobytych w kolarskich wyprawach klubowych (wpisanych do kalendarza imprez na dany sezon) mnoży się przez współczynnik 1,30.
 4. Ilość punktów zdobytych na kolarskich wyprawach indywidualnych pozostaje bez zmian (współczynnik 1,0).
 5. Do sumy zdobytych punktów w każdym roku dodaje się:
  • +9 pkt za udział w klubowych wycieczkach górskich pieszych (za każdą wycieczkę)
  • +6 pkt za udział w wycieczkach górskich indywidualnych (za każdą wycieczkę) - dokumentowanie udziału w wycieczkach górskich odbywa się w książeczkach GOT zgodnie z zasadami jej zdobywania.
  • +3 pkt za udział w klubowych spotkaniach (wigilijka, prelekcja, zebranie itp.)
  • Udział powinien być udokumentowany wpisem na listę obecności
 6. Punkty zdobyte w latach 2017 oraz 2018 sumuje się.
 7. Punktacja końcowa może zostać podwyższona przez kapitułę Statuetki w porozumieniu z Zarządem klubu do 10% zebranej ilości punktów, premiując w ten sposób wykazaną szczególną aktywność w realizacji klubowych inicjatyw.
 8. Kapitułę Statuetki stanowi dwuosobowy zespół weryfikacyjny mianowany przez Zarząd klubu.
 9. Statuetkę wraz z dyplomem otrzymują osoby, które w kolejności zebrały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania zapasu Statuetek.
 10. Statuetkę mogą zdobywać członkowie TKK Ondraszek, członkowie PTTS oraz sympatycy klubu (osoby niezrzeszone).
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2017r.
 12. Statuetkę zdobywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 13. Osoby nieletnie zdobywać ją mogą wyłącznie pod nadzorem rodziców bądź opiekunów.
 14. Interpretacja regulaminu należy do Kapituły Statuetki oraz Zarządu klubu.
 15. Statuetka zostanie nieodpłatnie przekazana zdobywcom w sposób uroczysty na zebraniu sprawozdawczym klubu za rok 2018.

Życzymy wyłącznie dobrych przeżyć i wspaniałych przygód na trasach oraz dużo satysfakcji przy zdobywaniu niniejszego wyróżnienia.

Zarząd TKK „Ondraszek”
Rozstrzygnięcie konkursu „Jubileusz Ondraszka w obiektywie 2016”

13.02.2017

W konkursowe szranki stanęło 20 autorów zdjęć, z czego w dużej większości byli to członkowie klubu. Odnotować jednak należy także udział Beskidzioka z PTTS-u , Wandrusa z Żor oraz jednego sympatyka z Woli. Wernisaż konkursu odbył się przed rozpoczęciem spotkania jubileuszowego w dniu 05.11.2016r. Zgodnie z regulaminem jury konkursowe stanowiła wyłącznie publiczność, a każdy głosujący miał do dyspozycji 5 głosów, którymi mógł obdzielić najciekawsze jego zdaniem zdjęcia. Po zebraniu wystawę przeniesiono na wystawę jubileuszową klubu do Sali „Piwnica” Muzeum Śląska Cieszyńskiego i tam dalej trwało głosowanie aż do zakończenia wystawy czyli do 02.12.2016r.

Następnie urnę z głosami (a było ich kilkaset) otrzymał zespół Skryba i Baśka (niestartujący w konkursie), którzy podliczyli głosy oddane na poszczególne numery zdjęć. Ostatnią czynnością było przyporządkowanie numerów do nazwisk autorów wyróżnionych prac.

Okazało się teraz, że niektórzy laureaci zdobyliby kilka nagród jednocześnie. Jednakże skoro współorganizator - Klub Fotograficzny „Start” ufundował 10 takich samych pucharków uznaliśmy, że nagrodami uhonorujemy różnych autorów w kolejności ilości oddanych głosów na ich prace. W tej sytuacji, aby nagrodzić 9 autorów (dwa III miejsca ex aequo) wytypowane zostały 22 prace.

Wynik konkursu został ogłoszony na zebraniu sprawozdawczym TKK „Ondraszek” w dniu 20.01.2017r., a nagrody – pucharki wręczał prezes Klubu Fotograficzneo „Start” A. Kowol.

I jeszcze moja osobista dygresja - nie ma bardziej demokratycznego sposobu głosowania, jak głosowanie tajne na anonimowe zdjęcia. Poziom artystyczny prac był dość różny, bo obok ujęć rzeczywiście ciekawych, niebanalnych i z dużą dozą artyzmu, były też zdjęcia przeciętne i niczym się nie wyróżniające. Niestety nie wszystkie były opatrzone tytułem, a jak wiadomo dobry tytuł podkreśla walory pracy i jest prawie połową sukcesu. Głosowanie publiczności wyłoniło według mnie do zwycięskiej grupy prace z obu tych kategorii. Ale cóż, jest to kwestia gustu, a z gustami jak wiadomo się nie dyskutuje.

Wszystkie prace zostały zgromadzone w osobnym segregatorze i stanowią załącznik do kroniki klubu za rok 2016. Mając do dyspozycji tak ciekawy materiał, postanowiłem wydać pierwszy w historii Ondraszka, wielkoformatowy kalendarz ścienny na rok 2017 właśnie z wykorzystaniem prac konkursowych.

Regulamin głosowania w konkursie fotograficznym „Jubileusz Ondraszka w obiektywie”

 1. Mamy zaszczyt zawiadomić, że właśnie zostałeś mianowany członkiem Jury konkursowego.
 2. Twoim zadaniem w Jury jest wybór 5 najciekawszych prac konkursowych.
 3. Kierując się swoim niewątpliwie wyrafinowanym smakiem artystycznym prosimy wnikliwie obejrzeć wszystkie wystawione prace.
 4. Na otrzymanej karcie głosowania należy zanotować numery maksymalnie pięciu zdjęć, które Twoim zdaniem zasługują na wyróżnienie.
 5. Wypełnioną kartę prosimy podpisać imieniem i nazwiskiem i wrzucić do wystawionej urny.
 6. Na tym Twoja rola w Jury się kończy. Komisyjne podsumowanie oddanych głosów nastąpi po zamknięciu wystawy (grudzień 2016), a ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2017
 7. Każdy członek Jury ma do dyspozycji tylko jedną kartę do głosowania.
 8. Zapisanie większej niż pięć liczby prac spowoduje nieważność oddanego głosu.
 9. Na podstawie sumy oddanych głosów 10 najciekawszych prac zostanie wyróżnionych.
 10. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów oraz w lokalnych mediach.
 11. Adresy wystawy konkursowej:
  05.11.2016 - Dom Narodowy
  06.11.2016- 02.12.2016 - Sala Wystawowa „Piwnica” Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. Regera

Lista autorów prac:

 • Biłko-Holisz Maria, Cieszyn
 • Bubik Mariusz, Cieszyn
 • Cienciała Grzegorz, Cieszyn
 • Hamera Piotr, Cieszyn
 • Krawczyk Łukasz, Cieszyn
 • Kuśnierz Andrzej, Racibórz
 • Machała Henryk, Wola
 • Pawlik Janina, Cieszyn
 • Pawlik Justyna, Cieszyn
 • Pawlik Zbigniew, Cieszyn
 • Rezmer Jadwiga, Cieszyn
 • Rezmer Jarosław, Cieszyn
 • Santarius Otto, Orłowa (RCz)
 • Skonieczny Ryszard, Żory
 • Sorkowicz Aleksander, Cieszyn
 • Sorkowicz Beniamin,Cieszyn
 • Sumera Krzysztof, Bielsko-Biała
 • Szarzec Beata, Cieszyn
 • Szurman Leszek, Cieszyn
 • Woszczyński Jan, Cieszyn

Wykaz zdobywców nagród oraz postanowienia końcowe

 1. Zakończenie składania prac w dniu 21.10.2016r.
 2. Na konkurs wpłynęło 91 prace od 20 autorów.
 3. Wybór najciekawszych prac nastąpił poprzez głosowanie publiczności w dniach od 04.11.2016 do 02.12.2016.
 4. Przewidziano 10 nagród równorzędnych ufundowanych przez Klub Fotograficzny PTTK „Start” współorganizatora konkursu.
 5. Sędzia konkursowy - wiceprezes TKK Ondraszek „Skryba” A. Nowak (nie startował w konkursie) podsumował ilość zebranych głosów w załączonej poniżej tabeli.
 6. Wobec faktu, że nagrody są równorzędne w sytuacji powtórzenia się prac tego samego autora komisja postanowiła kolejnych prac tego samego autora nie nagradzać.

Zestawienie najciekawszych prac wg w/w ilości oddanych głosów

LpImię i nazwisko autoraTytuł pracynr zdjęciailość oddanych głosówZajęte miejsce
1Leszek Szurman „Wędrowniczek”Uczę się 6478I
2Janina Pawlik „Afi”Architektura na rowerowej ścieżce869II
3 Janina Pawlik „Afi”Przyjaźń w cieniu bicykla 963
4Janina Pawlik „Afi”Mały kolarz651
5Łukasz Krawczyk 2442III
6Beata Szarzec „Szykowno”Rowerem w nieznane4842III
7Jadwiga Rezmer „Ośka”A rowerzysta w błocie?8440IV
8Piotr Hamera „Paparazzi”No to zaparkowane 5839V
9Łukasz Krawczyk2337
10Łukasz Krawczyk2537
11Łukasz Krawczyk2636
12Leszek Szurman „Wędrowniczek”Tęgoborze o świcie 6535
13Jarosław Rezmer „Bystry” Zakochany most8135VI
14Justyna PawlikRowery na wczasach1531VII
15Beata Szarzec „Szykowno”Przejechać czy obejść ? –dla Ondraszków nie ma rzeczy niemożliwych 4730
16Zbigniew Pawlik „Rechtór”Alleluja i o przodu528VIII
17Zbigniew Pawlik „Rechtór”Drobna przeszkoda na drodze128
18Jadwiga Rezmer „Ośka”Mobilne kwietniki 8727
19Justyna PawlikJaś i Małgosia w nowej wersji1425
20Leszek Szurman „Wędrowniczek”Droga6125
21Justyna PawlikNieodłączni towarzysze w drodze 1224
22Jan WoszczyńskiZ lotu ptaka6720IX

Rechtór-Zbyś
Konkurs fotograficzny Jubileusz Ondraszka w obiektywie

11.04.2016

Regulamin Konkursu Fotograficznego

"Jubileusz Ondraszka w obiektywie "

Przedmiotem prac powinny być fotograficzne wspomnienia z turystycznych wypraw, koniecznie z rowerem lub jego fragmentem w obrębie zdjęcia.

 1. Organizatorem konkursu są:
  1. Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”
  2. Klub Fotograficzny PTTK „Start”
 2. Konkurs jest przeznaczony dla fotoamatorów, którzy w roku 2016 wzięli udział w wycieczkach wynikających z kalendarza propozycji PTTS TR „Olza” i TKK PTTK „Ondraszek” lub zorganizowanych samodzielnie.
 3. Każdy autor może nadesłać do 5 fotografii.
 4. Technika wykonania prac jest dowolna.
 5. Prace należy nadsyłać w formie zdjęć utrwalonych na papierze fotograficznym o wymiarach min.15x21 cm, osobiście lub pocztą na adres: Oddział PTTK „Beskid Śląski”, Cieszyn ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Ondraszek - konkurs fotograficzny”.
 6. Na odwrocie każdej pracy należy podać:
  • tytuł,
  • imię i nazwisko autora,
  • telefon kontaktowy lub e-mail.
  Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych - według załączonego wzoru. W imieniu osób nieletnich oświadczenie podpisują rodzice bądź opiekunowie.
 7. Przesłane prace wraz z prawami autorskimi przechodzą na własność organizatora.
 8. Prace należy nadsyłać w terminie do 21.10.2016r. Komisja organizatora wstępnie zweryfikuje zgodność przesłanych prac z założeniami konkursu i odrzuci te które nie spełniają jego wymogów.
 9. Wernisaż konkursu nastąpi na spotkaniu jubileuszowym w Domu Narodowym w Cieszynie w dniu 05.11.2016r. Następnie wystawa prac zostanie przeniesiona i będzie elementem wystawy w sali ”Piwnica” Muzeum Śląska Cieszyńskiego w dniach 07.11-02.12.2016r. Rozstrzygnięcie wyników konkursu nastąpi na zebraniu sprawozdawczym TKK „Ondraszek” w styczniu 2017r.
 10. Przewiduje się wyłonienie 10 zwycięskich prac wybranych w formie głosowania osób obecnych na spotkaniu oraz zwiedzających wystawę.
 11. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na wyżej wymienione zebranie sprawozdawcze.
 12. Prace wyróżnione będą opublikowane w witrynie www.ondraszek.prv.pl i na facebooku. Ponadto wszystkie będą udostępnione w formie wystaw czasowych w miejscu i czasie w miarę możliwości organizatora.
 13. Przewiduje się nagrodzenie zwycięskich prac w miarę możliwości organizatora.
 14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w statutowej działalności PTTK.
 15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami).
 18. Patronat Honorowy nad Konkursem Fotograficznym „Jubileusz Ondraszka w obiektywie” objęła Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK.
Zarząd klubu
Regulamin konkursu na najaktywniejszego turystę roku 2016

20.02.2016

Regulamin

 1. Konkurs został ustanowiony celem aktywizacji klubowiczów, a udział w nim jest przywilejem wyłącznie członków klubu, którzy mają opłacone składki za rok którego rywalizacja dotyczy.
 2. W konkursie punktowany jest udział w wycieczkach klubowych:
  1. rowerowych, górskich, narciarskich oraz imprezach, zgodnie z kalendarium imprez sezonu. Za wpisanie wycieczki do klubowego rejestru odpowiada jej prowadzący.
  2. innych rowerowych, górskich i narciarskich, w których uczestniczy co najmniej trzech członków Klubu. Warunkiem uznania wycieczki jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT, GOT zgodnie z zasadami zdobywania odznak oraz niezwłocznego wpisania jej do rejestru wycieczek.
 3. Punktowane są również rowerowe wycieczki indywidualne. Warunkiem przyznania punktów jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT, zgodnie z zasadami zdobywania tej odznaki, oraz niezwłocznego wpisania jej do klubowego rejestru wycieczek.
 4. Do punktacji zaliczany jest udział TYLKO w imprezach i wycieczkach spełniających powyższe warunki.
 5. Kryteria punktacji:

  PunktowaneRoweroweGórskieNarcirskieInne imprezy
  JednodnioweWielodniowe
  Wycieczki klubowe
  Start13110
  Udział - za każdy dzień22111
  Organizacja oraz pilotaż grupy - jednorazowo za całą wycieczkę dla prowadzącego22220
  Wycieczki indywidualne
  Udział - za każdy dzień11110
  Opracowanie trasy - jednorazowo za każdą wycieczkę11000
 6. Weryfikację punktacji przeprowadza Sędzia Główny konkursu, którego powołuje Zarząd Klubu.
 7. W przypadku zdobycia równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje Zarząd Klubu przyznając dodatkowe punkty za aktywność.
 8. Wyniki konkursu opracowane będą również dla kategorii młodzieżowej (do 18 lat).
 9. Ogłoszenie wyników następuje na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu za rok którego konkurs dotyczy.
 10. Za zdobycie I, II, III miejsca w obu kategoriach zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, miejsca IV i V będą nagradzane jedynie dyplomami.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zarządu klubu.
 12. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu w dniu 01.02.2008r.
 13. Suplement dotyczący punktacji wycieczek indywidualnych górskich oraz narciarskich został wprowadzony w 01.2009 i obowiązuje również na rok 2008.
 14. Ustala się dzień 10 stycznia następnego roku po roku dla którego jest prowadzona kwalifikacja jako termin graniczny uzupełniania wszelkich danych mających bezpośrednio wpływ na wyniki konkursu. Wszelkie uzupełnienia otrzymane po tym terminie nie będą honorowane (wprowadzono 24.01.2014r).
 15. Ustala się następujące zasady gromadzenia danych w bazie informacyjnej konkursu (strona internetowa Klubu - zakładka: konkurs na najaktywniejszego turystę kolarza sezonu) – wprowadzono 24.01.2014r.:
  1. za wypełnienie konkursowej karty klubowych wycieczek są odpowiedzialni ich prowadzący,
  2. za wypełnienie karty konkursowej wycieczek organizowanych przez inne kluby i stowarzyszenia w których biorą udział członkowie TKK Ondraszek odpowiedzialny jest członek zarządu klubu w niej uczestniczący, bądź w razie jego braku osoba która doraźnie w wyniku uzgodnień między uczestnikami zostanie w tym celu wybrana,
  3. za wypełnienie karty konkursowej wycieczek indywidualnych odpowiedzialny jest jej organizator.
Zarząd klubu
Konkurs na „najaktywniejszego turystę - kolarza sezonu”

01.03.2014

Regulamin

 1. Konkurs został ustanowiony celem aktywizacji klubowiczów, a udział w nim jest przywilejem wyłącznie członków klubu, którzy mają opłacone składki za rok którego rywalizacja dotyczy.
 2. W konkursie punktowany jest udział w wycieczkach klubowych:
  1. rowerowych, górskich, narciarskich oraz imprezach, zgodnie z kalendarium imprez sezonu. Za wpisanie wycieczki do klubowego rejestru odpowiada jej prowadzący.
  2. innych rowerowych, górskich i narciarskich, w których uczestniczy co najmniej trzech członków Klubu. Warunkiem uznania wycieczki jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT, GOT zgodnie z zasadami zdobywania odznak oraz niezwłocznego wpisania jej do rejestru wycieczek.
 3. Punktowane są również rowerowe wycieczki indywidualne. Warunkiem przyznania punktów jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT, zgodnie z zasadami zdobywania tej odznaki, oraz niezwłocznego wpisania jej do klubowego rejestru wycieczek.
 4. Do punktacji zaliczany jest udział TYLKO w imprezach i wycieczkach spełniających powyższe warunki.
 5. Kryteria punktacji:

  PunktowaneRoweroweGórskieNarcirskieInne imprezy
  JednodnioweWielodniowe
  Wycieczki klubowe
  Start13110
  Udział - za każdy dzień22111
  Organizacja oraz pilotaż grupy - jednorazowo za całą wycieczkę dla prowadzącego22220
  Wycieczki indywidualne
  Udział11110
  Opracowanie trasy - jednorazowo za każdą wycieczkę11000
 6. Weryfikację punktacji przeprowadza Sędzia Główny konkursu, którego powołuje Zarząd Klubu.
 7. W przypadku zdobycia równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje Zarząd Klubu przyznając dodatkowe punkty za aktywność.
 8. Wyniki konkursu opracowane będą również dla kategorii młodzieżowej (do 18 lat).
 9. Ogłoszenie wyników następuje na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu za rok którego konkurs dotyczy.
 10. Za zdobycie I, II, III miejsca w obu kategoriach zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, miejsca IV i V będą nagradzane jedynie dyplomami.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zarządu klubu.
 12. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu w dniu 01.02.2008r.
 13. Suplement dotyczący punktacji wycieczek indywidualnych górskich oraz narciarskich został wprowadzony w 01.2009 i obowiązuje również na rok 2008.
 14. Ustala się dzień 10 stycznia następnego roku po roku dla którego jest prowadzona kwalifikacja jako termin graniczny uzupełniania wszelkich danych mających bezpośrednio wpływ na wyniki konkursu. Wszelkie uzupełnienia otrzymane po tym terminie nie będą honorowane (wprowadzono 24.01.2014r).
 15. Ustala się następujące zasady gromadzenia danych w bazie informacyjnej konkursu (strona internetowa Klubu - zakładka: konkurs na najaktywniejszego turystę kolarza sezonu) – wprowadzono 24.01.2014r.:
  1. za wypełnienie konkursowej karty klubowych wycieczek są odpowiedzialni ich prowadzący,
  2. za wypełnienie karty konkursowej wycieczek organizowanych przez inne kluby i stowarzyszenia w których biorą udział członkowie TKK Ondraszek odpowiedzialny jest członek zarządu klubu w niej uczestniczący, bądź w razie jego braku osoba która doraźnie w wyniku uzgodnień między uczestnikami zostanie w tym celu wybrana,
  3. za wypełnienie karty konkursowej wycieczek indywidualnych odpowiedzialny jest jej organizator.
Zarząd klubu
Cieszyńskie bez granic - konkurs fotograficzny

27.02.2014

Klub fotograficzny "Start" przy Oddziale PTTK "Beskid Śląski" ogłosił regulamin VI edycji konkursu fotograficznego - tym razem pod hasłem "Cieszyńskie bez granic". Konkurs trwa do 03.11.2014r, a wernisaż jest zapowiedziany w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.

Mając na uwadze szczęśliwe "Oko fotografa" Ondraszków w dotychczasowych edycjach konkursu mocno namawiam aby nie chować swoich wspaniałych prac do szuflady ale pochwalić się nimi stając w konkursowe szranki. Pełny tekst regulaminu dostępny na stronie Oddziału PTTK w Cieszynie.

Rechtór-Zbyś
Konkurs fotograficzny PTTK - "Zwiedzaj z przewodnikiem"

02.01.2014

Laureatami konkursu fotograficznego PTTK "Zwiedzaj z przewodnikiem" zostali:

 • Z. Pawlik RECHTÓR I miejsce "Dwa światy",
 • J. Pawlik III miejsce: "czarno-biała wymiana poglądów",
 • A. Pawlik ALAPALA wyróżnienie "Wehikuł czasu-zaprasza przewodnik",
 • J. Pawlik AFI "Wycieczka pro rodzinna".

Konkurs zorganizował klub fotograficzny "Start" przy Oddziale PTTK w Cieszynie, a sponsorami byli: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Urząd Miasta Cieszyn, Koło Przewodników Miejskich i Terenowych, oraz Klub Fotograficzny "Start".

Rechtór-Zbyś
Długodystansowiec roku 2012

17.05.2013

Informujemy, że na prologu kolarskim w Tyrze dnia 21.04.2013 ogłoszono wyniki konkursu długodystansowca 2012 według zmodyfikowanego regulaminu. Modyfikacja przewidywała dwie kategorie:

 1. młodzicy - kolarze do 60 lat
 2. starszacy - kolarze ponad 60 lat

W kategorii A klasyfikacja kształtuje się następująco:

 1. Andrzej Nowak - Ziołowy
 2. Piotr Hamera - Paparazzi
 3. Jarosław Rezmer - Bystry
 4. Zbigniew Pawlik - Rechtór
 5. Marian Wlach - Unisono

w kategorii B klasyfikacja kształtuje się następująco:

 1. Henry Nowak
 2. Franciszek Grelowski
 3. Jan Stasik - Proszejaciebie
 4. Leszek Nowak - Przypon
 5. Andrzej Nowak - Skryba
Wyżej wymienieni na tą okoliczność otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz gratulacje.
Rechtór-Zbyś
Długodystansowiec sezonu

08.03.2013

Regulamin konkursu

 1. Cel konkursu
  Konkurs zostaje ustanowiony dla wyróżnienia uczestników, którzy w sezonie pokonali na rowerze najdłuższy sumaryczny dystans kilometrów w celach sportowych i krajoznawczych. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie członkowie klubu.
 2. Czas trwania konkursu: sezon kolarski TKK „Ondraszek” od daty pierwszej rowerowej wycieczki sezonu (za wyjątkiem wycieczki noworocznej) do wycieczki zamykającej sezon, zgodnie z kalendarium imprez klubowych.
 3. Zasady rywalizacji
  1. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie roweru wyposażonego w licznik.
  2. Na pierwszej wycieczce sezonu sędzia konkursu sporządzi zestawienie uczestników przystępujących do konkursu wraz z odczytem liczników.
  3. Na wycieczce zamykającej sezon sędzia ponownie przeprowadzi odczyt licznika.
  4. Do konkursu zalicza się wyłącznie trasy związane z turystyką i sportem natomiast nie zalicza się tras związanych z dojazdem do pracy, używaniem pojazdu w celach zawodowych czy zakupów. Tym samym uczestnik jest zobowiązany nie używać wówczas licznika, bądź przekazać sędziemu ilość kilometrów do odliczenia w związku z wykorzystaniem roweru do innych celów niż dopuszczone w konkursie.
  5. Dopuszcza się możliwość użytkowania przez uczestnika kilku rowerów, a więc sumowania kilometrażu z kilku liczników, co jednak wymaga przedłożenia sędziemu głównemu liczników w celu odczytania danych.
  6. Udział w konkursie wymaga bezpośredniego odczytu licznika. W razie utraty danych w trakcie trwania sezonu należy niezwłocznie zarejestrować u sędziego odczyt z innego licznika bez możliwości zaliczenia dotychczas uzyskanego kilometrażu, chyba że jest możliwe uprawdopodobnienie ostatniego odczytu przez uczestnika. W celu weryfikacji dopuszcza się również udokumentowanie kilometrażu z książeczki KOT.
 4. Ustanawia się następujące rywalizacje
  1. Klasyfikacja sezonu w kategoriach: „Panie” oraz „Panowie” oraz kategoriach wiekowych: do 60 lat „Młodzicy”, ponad 60lat „Starszacy”, pod warunkiem udziału min. 3 uczestników w każdej kategorii. Jeżeli w danej kategorii nie ma wymaganej ilości uczestników zostaną one połączone. W razie potrzeby dopuszcza się również utworzenie dodatkowej kategorii w klasyfikacji do 60 lat.
  2. W razie zmiany kategorii wiekowej w trakcie trwania sezonu uczestnik będzie kwalifikowany w kategorii w której rozpoczął rywalizację.
  3. Klasyfikacja generalna obejmująca 4 lata zgodnie z kadencją zarządu klubu i prowadzona w kategoriach: „Panie” oraz „Panowie”. W klasyfikacji generalnej nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe.
 5. Zasady przyznawania wyróżnień
  1. W klasyfikacji sezonu w każdej kategorii pierwszych pięć klasyfikowanych miejsc zostanie uhonorowanych dyplomami.
  2. w klasyfikacji generalnej dziesięć miejsc w każdej kategorii zostanie nagrodzonych dyplomami, a trzy pierwsze miejsca pucharami i tytułami „długodystansowca wszechczasów”.
 6. Informacje ogólne
  1. Wszelka interpretacja niniejszego regulaminu należy do zarządu klubu.
  2. Konieczność zmian w regulaminie uchwalono na walnym zebraniu w dniu 25.01.2013r. a do ich wprowadzenia uprawniono członków zarządu oraz laureatów konkursu w poprzednich latach.
  3. Regulamin w niniejszym brzmieniu został zatwierdzony do stosowania na poszerzonym zebraniu zarządu w dniu 12.02.2013r.
Zarząd klubu
Konkurs fotograficzny „Z obiektywem na rowerze” (2012)

15.10.2012

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu jest Oddział PTTK „Beskid Śląski” - Klub Fotograficzny START, ul. Głęboka 56, 43-400 Cieszyn zwany dalej Organizatorem przy współpracy z Turystycznym Klubem Kolarskim PTTK Ondraszek działającym przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie ul. Głęboka 56.
  2. Uchwałą Zarządu Głównego PTTK rok 2012 został ustanowiony Rokiem Turystyki Rowerowej.
  3. Prace nadesłane na Konkurs powinny dotyczyć imprez rowerowych organizowanych przez Oddział PTTK „Beskid Śląski” i jego jednostki organizacyjne w roku 2012. W pracach można nawiązać do zdobywania odznak turystycznych.
  4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury.
 2. Cel Konkursu
  Celem Konkursu jest utrwalenie w formie fotograficznej imprez turystycznych i zdarzeń związanych z turystyką rowerową oraz rozpowszechnianiem odznak turystycznych.
 3. Zasady konkursu
  1. Czas trwania konkursu – od 01.04.2012r - do 01.10.2012r 31.10.2012r
  2. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
  3. Uczestnik może zgłosić na Konkurs maksymalnie 5 zdjęć (łącznie).
  4. Minimalny format nadsyłanych zdjęć to A4 (papier fotograficzny matowy lub błyszczący), technika wykonania zdjęć jest dowolna. Oprócz zdjęć na papierze fotograficznym, należy się zobowiązać, że jeżeli jury zażyczą sobie wybrane zdjęcie na nośniku, autor bezzwłocznie dostarczy nośnik do siedziby Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.
  5. Organizator nie zwraca zdjęć nagrodzonych oraz zdjęć wybranych do dalszych wystaw.
  6. Fotografie wybrane przez jury przechodzą na własność Organizatora.
  7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych fotografii m.in. w wystawie pokonkursowej oraz w publikacjach związanych z turystyką. Każdorazowo zdjęcia zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
  8. Regulamin Konkursu znajduje się w Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie ul. Głęboka 56.
  9. Zgłoszone na Konkurs zdjęcia muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł zdjęcia, miejsce i data wykonania fotografii, kategoria wiekowa oraz kategorię Cieszyn lub powiat jak również datę urodzenia z inicjałami (np. 01.01.1998 ZZ). Wzór metryczki znajduje się na końcu regulaminu.
  10. Do dużej koperty należy włożyć opisane na odwrocie zdjęcie/-a oraz drugą, mniejszą, zaklejoną kopertę oznaczoną na zewnątrz tylko datą urodzenia z inicjałami, która będzie zawierać w środku podpisaną kartę zgłoszenia. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodzica/ów, bądź opiekunów prawnych na udział w Konkursie.
  11. Prace w zamkniętej, dużej kopercie należy nadsyłać drogą pocztową do 31.10.2012r (decyduje data stempla pocztowego) na adres PTTK Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie ul. Głęboka 56 43-400 Cieszyn, z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Z obiektywem na rowerze”. Prace można również dostarczać osobiście do Oddziału PTTK w Cieszynie w terminie do 31.10.2012r
  12. Nadesłane prace, po ogłoszeniu wyników Konkursu będą prezentowane na wystawie w Cieszynie. Informacja o wystawie będzie podana w mediach.
  13. Fotografie bez metryczki, podpisanej karty zgłoszenia, a w przypadku osób niepełnoletnich braku zgody rodzica/-ów lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie, nie będą brały w nim udziału.
  14. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
   • posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji/lub rozpowszechniania;
   • przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. /jednolity tekst Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 roku, w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawach, publikacjach, udostępniania na stronie internetowej Organizatora oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
   • nadesłane zdjęcie/-a nigdy nie brały udziału w innym konkursie fotograficznym i nie były publikowane w żadnych wydawnictwach;
   • wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku /jednolity tekst Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku/ z późniejszymi zmianami.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu
  1. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzje jury są ostateczne.
  2. W skład jury będą wchodzić również przedstawiciele głównych sponsorów.
  3. Uczestnicy Konkursu biorą udział w dwóch kategoriach wiekowych:
   1. od 8 do 16 lat
   2. od 17 lat wzwyż
  4. Jury w pierwszej kolejności otworzy duże koperty z pracami, dokona oceny i wyboru najlepszych prac, a następnie otworzy małe koperty oznaczone datą urodzenia i inicjałami, aby poznać imię i nazwisko autorów zdjęć.
  5. Przewiduje się przyznanie nagród za zajęcie pierwszych trzech miejsc oraz wyróżnień w poszczególnych kategoriach.
  6. Przewiduje się również nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach rozlosowane pomiędzy uczestników, których prace nie zostaną nagrodzone.
  7. Nagrody nie odebrane zostaną w miarę możliwości dostarczone osobiście lub przesłane drogą pocztową na adres podany w karcie zgłoszenia.
  8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w prasie lokalnej oraz w miarę możliwości organizatorzy postarają się powiadomić drogą telefoniczną bądź e-mailowo.
  9. Data wręczenia nagród zostanie podana przy ogłoszeniu wyników Konkursu.

   Karta zgłoszenia

Organizator
Z rodziną na turystycznych szlakach - rozstrzygnięcie konkursu

06.03.2012

Dnia 22.02.2012 o godz. 1600 w sali wystawowej Biblioteki Miejskiej odbył się wernisaż konkursu fotograficznego ogłoszonego przez Oddział PTTK w Cieszynie w 2011r. Konkurs miał tytuł "Z rodzina na turystycznych szlakach". Zgłoszono około 50 prac a tematykę zdominowały góry i... rower. Rower za sprawą uczestników z naszego Ondraszka, gdyż w konkursowe szranki postanowili stanąć: Piotr Hamera oraz 4/5 rodziny Pawlików.

Komisarzem wystawy był organizator konkursu Andrzej Kowol, który jednocześnie niedawno założył przy naszym oddziale PTTK turystyczne koło fotograficzne. W pracach jury między innymi brali udział obecni na wystawie: Jacek Góralik z CTF (Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne) oraz Marysia Czyż i Henryk Więzik z Oddziału PTTK w Cieszynie. Na wystawę z lekkim opóźnieniem przyszedł również i Mieczysław Szczurek - Burmistrz miasta Cieszyna. Oprawę oraz drobny poczęstunek zapewniła Biblioteka Miejska.

Jak stwierdzono na wstępie nadesłane prace reprezentowały wysoki poziom i ocena poszczególnych zdjęć zapadała po burzliwej dyskusji jury. Do rękoczynów jednak podobno nie dochodziło. Według mojej oceny zdjęcia faktycznie były bardzo ciekawe, a uroku dodawały im niekiedy bardzo dowcipne tytuły. Zdjęcia oceniano w dwóch kategoriach: dorosłej i młodzieżowej. Z zadowoleniem stwierdzam, że i prace ondraszków oceniono dosyć wysoko. I tak:

 • Janina Pawlik zajęła II miejsce,
 • Alicja Pawlik oraz Piotr Hamera zdobyli wyróżnienie,
 • praca Justyny Pawlik została wyróżniona specjalnie.
Dzięki sponsorom wyróżnieni otrzymali cenne nagrody (m.in. sprzęt AGD). Komisarz obiecał, że konkursy fotograficzne bedą ogłaszane cyklicznie a po całej ich serii zostanie zorganizowana wystawa zdjęć wyróżnionych. Myślę, że jest to inicjatywa, którą warto popierać i gorąco zachęcam do udziału w przyszłych edycjach.
Rechtór
Regulamin konkursu "Długodystansowca sezonu" (2012)

13.02.2012

 1. Konkurs zostaje ustanowiony celem wyróżnienia uczestników, którzy w sezonie pokonali na rowerze najdłuższy sumaryczny dystans kilometrów. Udział w nim jest przywilejem wyłącznie członków klubu. Konkurs w odróżnieniu od punktacji na odznakę KOT czy konkursu na najaktywniejszego kolarza sezonu, promuje przejechany na rowerze kilometraż, a pośrednio czas poświęcony rowerowemu hobby.
 2. Czas trwania konkursu: sezon kolarski TKK „Ondraszek” od daty jego otwarcia do ostatniej klubowej wycieczki uznanej jako zamknięcie sezonu.
 3. Osoba przystępująca do konkursu musi mieć rower wyposażony w licznik – rowerowy komputer.
 4. Zasady rywalizacji:
  1. Na klubowym otwarciu sezonu sędzia główny sporządzi zestawienie uczestników przystępujących do konkursu wraz z odczytem licznika rowerowego.
  2. Na wycieczce zamykającej sezon sędzia ponownie przeprowadza odczyt licznika.
  3. Do konkursu zalicza się wyłącznie trasy dotyczące turystyki sportu i rekreacji. Nie powinno wliczać się odcinków przejechanych w związku z dojazdem do pracy, używaniem pojazdu w celach zawodowych czy zakupów. Realizację tego punktu powierza się sumieniu samych uczestników, w myśl zasady fair-play.
  4. Zestawienie kilometrażu dotyczącego użytkowania roweru do celów wymienionych w pkt. c sporządza uczestnik konkursu i przekazuje sędziemu głównemu.
  5. Na podstawie w/w odczytów oblicza się sumaryczną liczbę przejechanych kilometrów, a do konkursu przyjmuje się liczbę pomniejszoną o kilometraż wynikający z przedłożonego zestawienia wg. pkt.4d.
  6. Dopuszcza się możliwość użytkowania przez uczestnika kilku rowerów, a więc sumowania kilometrażu z kilku liczników, co jednak wymaga dwukrotnego przedłożenia sędziemu głównemu liczników w celu odczytania danych.
 5. Udział w konkursie wymaga bezpośredniego odczytu licznika, a więc w razie utraty danych w trakcie trwania sezonu należy niezwłocznie zarejestrować u sędziego odczyt z nowego licznika, bez możliwości zaliczenia dotychczas uzyskanego kilometrażu, chyba, że uczestnik uprawdopodobni ostatni odczyt.
 6. Przewiduje się rywalizację w dwóch kategoriach: „Panie” oraz „Panowie” i w dwóch kategoriach wiekowych: do 60 lat oraz ponad 60 lat.
 7. Najlepsi w każdej kategorii otrzymają zaszczytny tytuł „Długodystansowca sezonu TKK Ondraszek” potwierdzony certyfikatem, oraz nagrodę rzeczową.
 8. Z rywalizacji za dany sezon w każdej kategorii wyłączone będą osoby, które zwyciężyły w tym konkursie w sezonie poprzedzającym.
 9. Wszelka interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu klubu.
 10. Zmiany w regulaminie w pkt. 6 oraz dodatkowy pkt. 8 uchwalono na walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 27.01.2012r.
Zarząd klubu
Konkurs na najaktywniejszego turystę sezonu (2012)

13.02.2012

 1. Konkurs został ustanowiony celem aktywizacji klubowiczów, a udział w nim jest przywilejem wyłącznie członków klubu, którzy mają opłacone składki za rok którego rywalizacja dotyczy.
 2. W konkursie punktowany jest udział w wycieczkach klubowych:
  1. rowerowych, górskich, narciarskich oraz imprezach, zgodnie z kalendarium imprez sezonu. Za wpisanie wycieczki do klubowego rejestru odpowiada jej prowadzący.
  2. wycieczkach innych niż wpisane do kalendarium imprez sezonu pod warunkiem, że: zostanie ogłoszona w klubowej stronie internetowej www.ondraszek.prv.pl i na afiszu w klubowej gablocie w Cieszynie ul. Bobrecka 2a w terminie min.7 dni przed jej realizacją, zostanie określony prowadzący wycieczkę oraz będzie podany jej program.
  3. warunkiem przyznania punktów jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT zgodnie z zasadami zdobywania tej odznaki.
 3. W konkursie punktowany jest również udział w wycieczkach indywidualnych.
  1. rowerowych pod warunkiem, że bierze w niej udział jednocześnie minimum DWÓCH uczestników, a wycieczki są zarejestrowane w książeczce KOT ( lub ewidencjonowane w inny sposób możliwy do sprawdzenia).
  2. pieszych górskich oraz narciarskich pod warunkiem, że bierze w niej udział jednocześnie minimum DWÓCH uczestników, a wycieczki są zarejestrowane w książeczce GOT ( lub ewidencjonowane w inny sposób możliwy do sprawdzenia).
 4. warunkiem przyznania punktów jest niezwłoczne wpisanie odbytej wycieczki do elektronicznego rejestru wycieczek dostępnego na stronie internetowej www.ondraszek.prv.pl w zakładce „Konkurs na najaktywniejszego turystę sezonu”.
 5. Do punktacji niniejszego konkursu zaliczany jest udział TYLKO w imprezach i wycieczkach spełniających powyższe warunki.
 6. Kryteria punktacji:
  PunktowaneWycieczki rowerowe jednodnioweWycieczki rowerowe wielodnioweWycieczki górskie pieszeWycieczki narciarskieInne imprezy
  Wycieczki klubowe
  Start13110
  Udział za każdy dzień44222
  Organizacja oraz pilotaż grupy (jednorazowo za każdą wycieczkę dla prowadzącego)22220
  Wycieczki indywidualne
  Udział za każdy dzień11110
  Opracowanie trasy (jednorazowo za każdą wycieczkę)11110
 7. Weryfikację punktacji przeprowadza Sędzia Główny konkursu, którego powołuje Zarząd Klubu.
 8. W przypadku zdobycia równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje Zarząd Klubu przyznając dodatkowe punkty za aktywność.
 9. Wyniki konkursu mogą być również opracowane dla kategorii młodzieżowej (do 18 lat).
 10. Ogłoszenie wyników następuje na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu za rok którego konkurs dotyczy.
 11. Za zdobycie I, II, III miejsca w obu kategoriach przy ogłoszeniu wyników zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a za miejsce IV i V – pamiątkowy dyplom.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zarządu klubu.
 13. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu w dniu 04.02.2011r. Punkt 2b został uchwalony na zebraniu zarządu klubu w dniu 15.02.2011r., pkt. 3a, b uchwalono na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 27.01.2012r.
Zarząd klubu
Regulamin Konkursu na najaktywniejszego turystę - kolarza roku 2011

20.02.2011

 1. Konkurs został ustanowiony celem aktywizacji klubowiczów, a udział w nim jest przywilejem wyłącznie członków klubu, którzy mają opłacone składki za rok którego rywalizacja dotyczy.
 2. W konkursie punktowany jest udział w wycieczkach klubowych:
  1. rowerowych, górskich, narciarskich oraz imprezach, zgodnie z kalendarium imprez sezonu. Za wpisanie wycieczki do klubowego rejestru odpowiada jej prowadzący.
  2. wycieczkach innych niż wpisane do kalendarium imprez sezonu pod warunkiem, że: zostaną ogłoszona w na klubowej stronie internetowej www.ondraszek.prv.pl oraz na afiszu w klubowej gablocie w Cieszynie ul. Bobrecka 2a w terminie min.7 dni przed jej realizacją, prowadzący zostanie określony osobowo oraz będzie podany program wycieczki.
 3. Punktowane są również rowerowe wycieczki indywidualne. Warunkiem przyznania punktów jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT zgodnie z zasadami zdobywania tej odznaki oraz wpisania jej do elektronicznego rejestru wycieczek na stronie internetowej jw.
 4. Do punktacji zaliczany jest udział TYLKO w imprezach i wycieczkach spełniających powyższe warunki.
 5. Kryteria punktacji:
  PunktowaneWycieczki rowerowe jednodnioweWycieczki rowerowe wielodnioweWycieczki górskie pieszeWycieczki narciarskieInne imprezy
  Wycieczki klubowe
  Start13110
  Udział za każdy dzień44222
  Organizacja oraz pilotaż grupy (jednorazowo za każdą wycieczke dla prowadzącego)22220
  Wycieczki indywidualne
  Udział za każdy dzień11000
  Opracowanie trasy (jednorazowo za każdą wycieczkę)11000
 6. Weryfikację punktacji przeprowadza Sędzia Główny konkursu, którego powołuje Zarząd Klubu.
 7. W przypadku zdobycia równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje Zarząd Klubu przyznając dodatkowe punkty za aktywność.
 8. Wyniki konkursu opracowane będą również dla kategorii młodzieżowej (do 18 lat).
 9. Ogłoszenie wyników następuje na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu za rok którego konkurs dotyczy.
 10. Za zdobycie I, II, III miejsca w obu kategoriach przy ogłoszeniu wyników zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a za miejsce IV i V – pamiątkowy dyplom.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zarządu klubu.
 12. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu w dniu 04.02.2011r.Punkt 2b został uchwalony na zebraniu zarządu klubu w dniu 15.02.2011r.
Zarząd TKK Ondraszek
Jubileusz 100-lecia PTTK - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

06.01.2011

Konkurs fotograficzny PTTK, który został zorganizowany z okazji jubileuszu 100-lecia Oddziału PTTK "Beskid Śląski" Cieszyn został już rozstrzygnięty. Na konkurs nadesłano 66 prac a barwy Ondraszka reprezentowała rodzina Pawlików oraz Andrzej Nowak. Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło dnia 15.12.2010 w Domu Narodowym w Cieszynie. Tam też odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej, a zdjęcia można oglądać na pierwszym piętre Domu Narodowego do 15.01.2011r.

Miło też donieść, że II miejsce zdobyło zdjęcie pn "Miłość wśród kolarskiej braci" autorstwa Alicji Pawlik, które prezentujemy poniżej wraz z kilkoma ujęciami prezentujacymi wręczanie nagród.

Rechtór-Zbyś
Konkurs fotograficzny 2010

06.10.2010

Przypominamy że odział PTTK do dnia 15.10.2010 zbiera prace na konkurs fotograficzny na temat "Jubileusz 100-leca i Odziału PTTK Beskid Ślaski" w fotografii. Regulamin konkursu na stronie Oddziału, ewentualnie o wyjaśnienia można zwrócić się do Rechtóra e-mailem.

Zdjęcia mają być wykonane na wycieczkach organizowanych przez jednostki organizacyjne oddziału - a więc i Ondraszka i muszą pokazywać wydarzenia z roku 2010. Warto startować, bo jak widać prawie wszyscy teraz robią zdjęcia a wśród setek zrobionych zdjęć zawsze można znaleźć takie którymi warto się pochwalić.

Rechtór-Zbyś
Najaktywniejszy turysta kolarz sezonu (2010)

14.03.2010

Mając na uwadze uciążliwości w wypełnianiu rejestru wycieczek, który jest podstawą do oceny jury konkursu, na wniosek klubowiczów zarząd postanowił nieco zmienić zasady owego rejestru. Od tego sezonu do dyspozycji klubowiczów zostaje oddany elektroniczny rejestr wycieczek dostępny na naszej stronie po zalogowaniu się. Dzięki temu, każdy klubowicz będzie mógł na bieżąco śledzić swoją liczbę punktów. Po każdej odbytej wycieczce, spełniającej wymogi konkursu na najaktywniejszego turystę kolarza sezonu, należy zdecydować, kto z uczestników wypełni formularz na stronie internetowej. Aby uniknąć duplikowania wpisów, przed dodaniem wpisu sprawdź na swojej liście czy wpis nie został już dodany przez innego uczestnika wycieczki. Po dodaniu wycieczki do rejestru przez jednego z uczestników, wszyscy pozostali uczestnicy wycieczki należący do klubu zobacza wycieczkę na swojej liście wypraw, wraz z przysługującymi punktami przy nazwisku każdego z klubowiczów. Każdy z uczestników wycieczki ma opcję edycji opisu wycieczki oraz modyfikacji listy uczestników. Możliwość edycji wycieczki zostaje zablokowana po zweryfikowaniu wycieczki. Wyczieczki zweryfikowane oznaczane są za pomocą haczyka w przypadku akceptacji lub krzyżyka w przypadku odrzucenia wycieczki.

Aby uzyskać dostęp do systemu rejestracji wycieczek należy wysłać maila do administratora serwisu, podając swoje imię, nazwisko i ondraszkową ksywkę (gdy ktoś posiada). Po otrzymaniu swojego loginu i hasła, można już przystąpić do zapoznania się z serwisem. Aby się zalogować należy na głownej stronie (Wstęp) odszukać panel logowania na dole po lewej stronie. Przy wpisywaniu loginu i hasła trzeba zwrócić uwagę na wielkość znaków, gdyż są one rozróżniane.

Po zalogowaniu w miejscu panelu logowania pojawi się panel zatytuowany "Sekcja prywatna" z odnośnikiem do rejestru wycieczek konkursu na najaktywniejszego turystę sezonu. Po kliknięciu odnośnika, pojawi się wykaz wycieczek zalogowanego użytkownika, wraz z podsumowaniem zgromadzonych w konkursie punktów. Aby dodać wycieczkę należy kliknąć na ikonę kartki z plusem na pasku tytułowym sekcji.

Pojawi się wtedy formularz w którym wpisujemy krótki tytuł wycieczki, punkty pośrednie trasy, wybieramy prowadzącego oraz uczestników z pośród klubowiczów. Na koniec wpisujemy ilość uczestników z poza klubu i klikamy zapisz. W tym momencie wycieczka zostanie dodana do rejestru i będzie dostepna dla wszystkich uczestników tej wycieczki i komisji konkursowej. Punkty należne za wycieczkę są obliczane automatycznie. Dopuki wycieczka nie zostanie zweryfikowana pozytywnie, punkty za nią są naliczane jako "punkty do zweryfikowania". Po pozytywnym zweryfikowaniu, punkty te są pokazywane jako "punkty już zweryfikowane".

Korzystając z ikon z prawej strony wpisu wycieczki można edytować wpis, lub otworzyć w nowym oknie wersję do wydruku. Aby ujrzeć wersję do druku wszystkich wpisów należy wybrać ikonę drukarki z paska tytułowego na górze strony. Jurorzy konkursu dodatkowo mają do dyspozycji przyciski pozwalające na akceptację i odrzucenie wycieczki, oraz przycisk pozwalający na zmianę stanu na oczekujący (aby umożliwić edycję wpisu uczestnikom wycieczki w razie potrzeby).

Juror po kliknięciu opcji zmiany statusu wycieczki na "zaakceptowana" lub "odrzucona" zobaczy okienko pozwalające na wpisanie uzasadnienia decyzji. Uzasadnienie to będzie widoczne dla osób biorących udział w wycieczce. W przypadku chęci edycji uzasadnienia wystarczy jeszcze raz kliknąć ikonkę zmiany statusu.

Adam Kłodowski (Admin)
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

28.01.2010

Tym razem zerwaliśmy z tradycją organizowania zebrań sprawozdawczych w sali Domu Narodowego i korzystając z przystępnej oferty spotkaliśmy się w pięknie odnowionej sali konferencyjnej SM „Cieszynianka”. Miało to również i ta korzyść, że można było bez problemów zorganizować pierwszy w historii klubu wernisaż wystawy fotograficznej, związanej z ogłoszonym w maju ub.r. konkursem „Rower-mój najlepszy przyjaciel w podróży”. Na konkurs odpowiedziało 14 autorów z czego tylko jeden reprezentant PTTS-u, łącznie przesyłając 58 prac.

Z Oddziału PTTK, mimo zachęt, nie wpłynęła ani jedna praca więc konkurs miał charakter wybitnie kameralny. Można rzec, że były to potyczki na własnym podwórku. Nie miało to jednak żadnego znaczenia, biorąc pod uwagę profesjonalizm oraz poziom artystyczny nadesłanych zdjęć. Jury na pewno nie miało łatwego zadania typując zwycięskie fotografie, podobnie jak publiczność, która miała możliwość wyboru zdjęcia sezonu 2009 z własnego punktu widzenia.

Szef jury – Tadeusz Maciejiczek, wobec odniesionej kontuzji nie mógł być niestety obecny. Przekazał jednak zalakowaną kopertę z werdyktem jurorów z Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zgodnie z zasadami regulaminu jury wybrało trzy fotografie: Grand Prix oraz dwie równorzędne. Zaszczytem ogłoszenia werdyktu został obdarzony Henryk Więzik, przedstawiciel zarządu oddziału PTTK. Ogłosił on wszem i wobec, że:

 • nagrodę główną - GRAND PRIX otrzymała Justyna Pawlik za pracę „Fatamorgana”,
 • prace wyróżnione to:
  • „Gdzie te golasy? W Chałupach we wrześniu” Beata Szarzec ”Szykowno”
  • „Narybek Ondraszków” Piotr Holisz „Śmig”

Publiczność, czyli obecni na zebraniu klubowicze, sympatycy klubu i goście, w tajnym głosowaniu bezpośrednio na wernisażu wybierali dwa zdjęcia. Sędzią ustalającym ilość oddanych głosów był gość z daleka: Joasia Rezmer z klubu TKK ”Kalinka” z Grudziądza. Joasia sprawnie podsumowała wyniki i ogłosiła, że nagrodę publiczności zdobyli:

 • I miejsce - „Narybek Ondraszków” Piotr Holisz „Śmig”, (11 głosów)
 • II miejsce - ex equo „Cisza” Jadwigi Gracyasz „Ośki” oraz „Trzy żywioły dziewczyny, morze i ...rowery” Zbigniewa Pawlika „Rechtora”, (po 8 głosów).

Zwycięzcy odebrali zasłużone brawa i nagrody rzeczowe, a pokaźny zbiorek zdjęć był ozdobą zebrania a docelowo zasili kronikę 43. sezonu. „Alapala” zrobiła również statystykę najliczniej zebranych głosów na zdjęcia w tym konkursie. Łącznie, przyjmując za dolną granicę 10pkt zdobyły prace następujących autorów:

 • Justyna Pawlik - 18 pkt
 • Andrzej Nowak „Skryba” - 17 pkt
 • Zbigniew Pawlik „Rechtór” - 15 pkt
 • Jadwiga Gracyasz „Ośka” - 14 pkt
 • Piotr Holisz „Śmig” - 14 pkt
 • Maryla Biłko-Holisz „Rozstrzapek” - 11 pkt

I jeszcze uwaga końcowa autora pomysłu: Konkurs, mimo iż nie miał licznej obsady (a szkoda !) wykazał, że nie tylko robimy fotki, lecz również umiemy się artystycznie wyrazić, poprzez efektowne złapanie chwili. Oczywiście każdy werdykt w tej sprawie jest subiektywny, bo polega jednak na ocenie poprzez pryzmat własnego gustu. Pewnie ile sędziów, tyle byłoby wyników. W naszym konkursie tylko fotogram Śmiga jednakowo zachwycił profesjonalistów i nas - amatorów. A więc: tutaj nie ma przegranych.

Zwycięzcom serdecznie gratuluję wyników, a wszystkim uczestnikom DZIĘKUJĄC ZA UDZIAŁ ZAPRASZAM DO NASTĘPNEJ EDYCJI.

Rechtór-Zbyś
Najaktywniejszy kolarz 2008 - regulamin

29.04.2008

 1. Konkurs został ustanowiony celem aktywizacji klubowiczów, a udział w nim jest przywilejem wyłącznie członków klubu, którzy mają opłacone składki za rok którego rywalizacja dotyczy.
 2. W konkursie punktowany jest udział w wycieczkach klubowych:
  1. rowerowych, górskich, narciarskich oraz imprezach, zgodnie z kalendarium imprez sezonu. Za wpisanie wycieczki do klubowego rejestru odpowiada jej prowadzący.
  2. innych rowerowych, górskich i narciarskich w których uczestniczy co najmniej TRZECH członków Klubu. Warunkiem uznania wycieczki jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT, GOT zgodnie z zasadami zdobywania odznak, oraz niezwłocznego wpisania jej do rejestru wycieczek.
 3. Punktowane są również rowerowe wycieczki indywidualne. Warunkiem przyznania punktów jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT zgodnie z zasadami zdobywania tej odznaki oraz niezwłocznego wpisania jej do klubowego rejestru wycieczek. Rejestr wycieczek dostępny jest w Cieszyńskim Centrum Informacji ul. Rynek 1 (w podcieniach ratusza) u kol. Maryli Biłko-Holisz.
 4. Do punktacji zaliczany jest udział TYLKO w imprezach i wycieczkach spełniających powyższe warunki.
 5. Kryteria punktacji:
PunktowaneWycieczki rowerowe
„R” jednodniowe
Wycieczki rowerowe
„R” wielodniowe
Wycieczki górskie
piesze „G”
Wycieczki narciarskie
„N”
Inne imprezy
„I”
Wycieczki klubowe
start1311-
udział (za każdy dzień)22111
organizacja oraz pilotaż grupy (jednorazowo za każdą wycieczke dla prowadzącego)2222-
Wycieczki indywidualne
udział (za każdy dzień)11---
opracowanie trasy (jednorazowo za kążdą wycieczkę)11---
 1. Weryfikację punktacji przeprowadza Sędzia Główny konkursu, którego powołuje Zarząd Klubu.
 2. W przypadku zdobycia równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje Zarząd Klubu przyznając dodatkowe punkty za aktywność.
 3. Wyniki konkursu opracowane będą również dla kategorii młodzieżowej (do 18 lat).
 4. Ogłoszenie wyników następuje na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu za rok którego konkurs dotyczy.
 5. Za zdobycie I,II,III miejsca w obu kategoriach przy ogłoszeniu wyników zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a za miejsce IV i V – pamiątkowy dyplom.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zarządu klubu.
 7. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu w dniu 01.02.2008r.
Zarząd klubu
"Król długich dystansów 2008" - Regulamin

29.04.2008

 1. Konkurs zostaje ustanowiony celem wyróżnienia uczestników, którzy w sezonie pokonali na rowerze najdłuższy sumaryczny dystans kilometrów. Udział w nim jest przywilejem wyłącznie członków klubu. Konkurs w odróżnieniu od punktacji na odznakę KOT czy konkursu na najaktywniejszego kolarza sezonu, promuje przejechany na rowerze kilometraż, a pośrednio czas poświęcony rowerowemu hobby.
 2. Czas trwania konkursu: sezon kolarski TKK „Ondraszek” od daty jego otwarcia do ostatniej klubowej wycieczki uznanej jako zamknięcie sezonu.
 3. Osoba przystępująca do konkursu musi użytkować rower wyposażony w licznik – rowerowy komputer.
 4. Zasady rywalizacji :
  1. Na klubowym otwarciu sezonu sędzia główny sporządzi zestawienie uczestników przystępujących do konkursu wraz z odczytem licznika rowerowego.
  2. Na wycieczce zamykającej sezon sędzia powtarza odczyt licznika.
  3. Do konkursu zalicza się wyłącznie trasy dotyczące turystyki sportu i rekreacji. Nie powinno wliczać się odcinków przejechanych w związku z dojazdem do pracy, używaniem pojazdu w celach zawodowych czy zakupów. Realizację tego punktu powierza się sumieniu samych uczestników, w myśl zasady fair-play.
  4. Na podstawie w/w odczytów oblicza się sumaryczną liczbę przejechanych kilometrów, a do konkursu przyjmuje sie liczbę pomniejszoną o kilometraż wynikający z przedłożonego zestawienia.
  5. Zestawienie kilometrażu dotyczącego użytkowania roweru do celów wymienio-nych w pkt. c sporządza uczestnik konkursu i przekazuje sędziemu głównemu.
  6. Dopuszcza się możliwość użytkowania przez uczestnika kilku rowerów, a więc sumowania kilometrażu z kilku liczników, co jednak wymaga przedłożenia sędziemu głównemu liczników w celu odczytania danych.
 5. Udział w konkursie wymaga bezpośredniego odczytu licznika, a więc w razie utraty danych w trakcie trwania sezonu należy niezwłocznie zarejestrować u sędziego odczyt z nowego licznika, bez możliwości zaliczenia dotychczas uzyskanego kilometrażu, chyba, że uczestnik uprawdopodobni ostatni odczyt.
 6. Przewiduje sie rywalizację w dwóch kategoriach: „Ondraszkule” oraz „Ondraszki”. Najlepsi w każdej kategorii otrzymają zaszczytny tytuł „długodystansowca sezonu TKK Ondraszek” potwierdzony certyfikatem, oraz nagrodę rzeczową.
 7. wszelka interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu klubu.
Zarząd klubu