Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK - Informacje
Informacje ogólne

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
Zlot został współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK odbywał się będzie na Ziemi Cieszyńskiej nie po raz pierwszy. Tutejszy Turystyczny Klub Kolarski PTTK "Ondraszek" już trzy lata po jego założeniu w 1966r. był klubem tak znanym i prężnie działającym, że powierzono mu w 1969r.organizację IX Zlotu P.T.Kol., na który przyjechało 91 uczestników. Chcąc przedstawić cele i zadania tej imprezy należy najpierw odpowiedzieć na pytanie do kogo jest ona adresowana. Otóż Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze dbając o rozwój turystyki w tym przypadku kolarskiej, jest zainteresowane istnieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry działaczy. Ich zadaniem jest rozwijać turystyczne hobby lokalnych społeczności proponując kolarskie wyprawy, które z jednej strony zapewnią odpowiedni poziom merytoryczny a z drugiej będąc bezpieczne dla uczestników potrafią ich jednocześnie zainteresować. Aby sprostać tym niełatwym zadaniom przodownicy turystyki kolarskiej powinni się permanentnie szkolić, stąd przed laty zrodził się pomysł corocznych zlotów organizowanych każdorazowo w innym miejscu Polski. Zloty te oprócz funkcji towarzyskich - spotkań i wymiany doświadczeń są warsztatami szkoleniowymi, a stawiając przed organizatorami odpowiedzialne zadanie są jednocześnie dla nich dużym wyróżnieniem.

Ziemia Cieszyńska z bogatą i skomplikowaną historią, dysponująca niezaprzeczalnymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi, a jednocześnie przyzwoitą bazą turystyczną jest świetnym celem turystycznych eskapad, niestety szerzej nie znaną turystycznej braci. Członkowie z TKK "Ondraszek" działającego przy Oddziale PTTK "Beskid Śląski" z Cieszyna z okazji jubileuszu 40-lecia działalności klubu postanowili zorganizować zlot na swoim terenie. Życzliwy patronat nad imprezą objęli miejscowi posłowie do parlamentów Unii Europejskiej i Czech oraz znani działacze samorządowi w obu przygranicznych regionach. O swojej pomocy zapewniło również Stowarzyszenie "Euroregion" Śląsk Cieszyński-Těšinske Slezsko. Do współpracy zaprosiliśmy także organizacje turystyczne z Republiki Czeskiej: Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe "Beskid Śląski" oraz Telovychowną Jednotę "Slavoj" z Cz.Cieszyna. Impulsem były dotychczasowe, dobre kontakty a także otwarcie granic w związku z wstąpieniem obu państw do struktur UE. Zlot w naszym założeniu ma przedstawić uczestnikom walory naszego regionu, promować szlaki rowerowe a także przyczynić się do zawiązania kontaktów między turystami obu krajów. Jednocześnie zlot ma propagować wśród społeczności Ziemi Cieszyńskiej turystykę rowerową jako w pełni ekologiczny środek transportu , kontaktu z naturą i poznawania otaczającej rzeczywistości. W dniach 11.06. do 16.06. uczestnicy poruszać się będą rowerami po wielowariantowych trasach kolarskich o zróżnicowanej długości od 33km do 111 km. Trasy w kolejnych dniach są tematycznie odmienne np."na góralską nutę" czy "śladami przeszłości zamierzchłej i niedawnej", i prowadzą w równej części po obu stronach granicznej Olzy. Opierając się na sieci rowerowych szlaków są tak zaprojektowane, aby można było dotrzeć rowerem do wielu ciekawych obiektów w terenie ( muzea, skanseny, obiekty zabytkowe) jednocześnie rozkoszując się wspaniałymi panoramami i kontaktem z przyrodą. Wieczory będą zarezerwowane dla poznania bogatego folkloru poprzez pokazy stroju cieszyńskiego i występy zespołu regionalnego , nauki pieśni ludowych czy zrozumienia specyficznej tutejszej gwary, a prelegenci w formie gawęd przybliżą uczestnikom historię i krajoznawcze atuty regionu.

W celu sprawdzenia nabytej wiedzy przez cały czas trwania zlotu prowadzony będzie konkurs krajoznawczy. Ze specyfiką turystyki kolarskiej będzie można się zapoznać na specjalnej wystawie jubileuszowej organizowanej w sali wystawowej cieszyńskiego muzeum od 08.06 do 30.06. oraz na wystawie fotograficznej, która będzie czynna w czasie imprezy w hallu ośrodka "Fundacja" przy ul. Moniuszki 4, stanowiącego jednocześnie główną bazę zlotu.

Dotychczas zgłosiło swój udział 340 turystów -kolarzy reprezentujących ogniwa PTTK prawie z całej Polski od Szczecina po Lublin. Uroczyste otwarcie zlotu przewidujemy na cieszyńskim rynku dnia 10.06 o godz.16.00 natomiast zamknięcie odbędzie się dnia 17.06 o godz.12.00 na terenie Śląskiego Zamku Przedsiębiorczości i Sztuki. Tak więc, przez jeden tydzień Cieszyn będzie ROWEROWĄ STOLICĄ POLSKI.

Zbigniew Pawlik, wiceprezes TKK "Ondraszek", komandor zlotu