Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK - Szkolenie
Spis treści
Ramowy program szkolenia na uprawnienia Przodownika TK

Szkolenie odbędzie się podczas Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej.

 1. Tematyka i rozkład godzinowy
  Historia zorganizowanej turystyki w Polsce1 godz
  Historia architektury6 godz
  Ochrona przyrody - parki narodowe2 godz
  Historia Polski (zarys)1 godz
  Metodyka, organizacja, psychologiczne uwarunkowania organizatora i kierownika grupy/sekcji/klubu4 godz
  Uprawnienia Przewodnika Turystyki Kolarskiej PTTK1 godz
  Pierwsza pomoc medyczna1 godz
  Przepisy ruchu drogowego1 godz
  Geografia turystyczna, topografia1 godz
  Odznaki turystyczne i krajoznawcze w turystyce kolarskiej - zdobywanie, weryfikacja1 godz
  Znakowane szlaki kolarskie (ogólne zasady)2 godz
  Rezerwa1 godz
  Łącznie22 godz
 2. Wykładowcy i egzaminatorzy
  • Waldemar Wieczorkowski - metodyka, uprawnienia PTKol, PTTK, historia zorg. turystyki w Polsce
  • Roman Kościński - metodyka, architektura
  • Jerzy Winsze - Szczecin, architektura, ochrona przyrody, geografia urystyczna, historia Polski
  • Marian Kotarski - odznaki turystyczne i krajoznawcze, pomoc medyczna, przpisy ruchu drogowego
  • Michał Raczyński - historia Polski, metodyka
  • Jerzy Winsze - Warszawa, metodyka, mechanika rowerowa, organizacja imprez
  • Zbigniew Boroński - znakowane szlaki rowerowe, projektowanie i wykonawstwo
  • Wojciech Malinowski - organizacja imprez, uprawnienia PTKol.

  Uwaga: Program i tematyka szkolenia na uprawnienia Znakarza Kolarskich Szlaków jest objęty odrebnym programem.

Rozkład zajęć

Czwartek 08.06.2006r.
Przyjazd wykładowców i uczestników kursu, zakwaterowanie
Piątek 09.06.2006r.
0900 - 1000Informacje organizacyjne kursu
1000 - 1100Ochrona przyrody. Parki Narodowe w Polsce.
1100 - 1300Historia architektury - terminologia i nazewnictwo, czasy starożytne, podstawy konstruowania budowli
1300 - 1500Przerwa
1500 - 1700Historia architektury - style: romański, gotyk, renesans
1700 - 1900Historia architektury - style: barok, rokoko, klasysyzm, manieryzm, secesja, morednizm
1900 - 2000Przygotowanie i wyposażenie sprzętu do wyjazdu w trasę
Sobota 10.06.2006r.
0900 - 1000Historia architektury - zabytki o znaczeniu krajowym i międzynarodowym
1000 - 1200Mechanika rowerowa
1200 - 1400Metodyka
1400Przerwa, udział w progamie otwarcia 46. Ogólnopolskiego Szkol. Zlotu. PTKol. PTTK
Niedziela 11.06.2006r.
1000 - 1200Historia Polski (zarys), historia zroganizowanej turystyki w Polsce
1200 - 1400Geografia turystyczna
1400 - 1500Przerwa
1500 - 1600Psychologiczne uwarunkowania organizatora i kierownika grupy, klubu itp.
1600 - 1800Programowanie wycieczek, rajdów, zlotów
1800 - 1900Uprawnienia i obowiązki Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK
Poniedziałek 12.06.2006r.
0900 - 1100Przepisy ruchu drogowego, pomoc medyczna
1100 - 1200Odznaki turystyczne i krajoznawcze w turystyce kolarskiej - zdobywanie, weryfikacja
1200 - 1400Znakowane szlaki kolarskie (zasady ogólne)
1400 - 1500Przerwa
1500 - 1700Organizacja i prowadzenie imprez plenarnych, prowadzenie grpy turystycznej na trasie rowerowej
1700 - 1900Rezerwa czasowa, konsultacje z wykładowcami
Wtorek 13.06.2006r.
0900 - 1400Zajęcia praktyczne w terenie
1700 - 2000Egzaminy
Środa 14.06.2006r.
1700 - 2000Egzaminy cd., zakończenie kursu

Szkolenie na uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK podczas imprez centralnych odbywa się w formie zajęć seminaryjnych. Kandydaci otrzymują wcześniej Zakres i Tematykę Egzaminów.

Zakres i tematyka egzaminów
 1. Historia zorganizowanej turystyki w Polsce
  • Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
  • Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
  • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze (struktury organizacyjne)
 2. Historia architektury
   Podstawowe kanony w budowlach starożytności - Grecja, Impreium Rzymskie (elementy konstrukcji budowli, typy kolumn)
  • Znajomość i cechy stylów architektonicznych (styl romański, gotyk, renesans, barok, rokoko, klasycyzm, manieryzm, secesja, modernizm)
  • Przykłady najceniejszych budowli w poszczególnych stylach w Europie i w Polsce
  • Obowiązujące budowle i obiekty w Kolarskiej Odznace Turystycznej
 3. Ochrona przyrody - Polskie Parki Narodowe
  • co to jest: pomnik przyrody, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, park narodowy, zasady ochron, kto je usatanawia.
  • Przykłady z terenu (województwa) własnego miejsca zamieszaknia
  • Przykłady chronionych gatunków flory i fauny
  • Znajomość polskich parków narodowych
 4. Historia Polski
  • Encyklopedyczne ze szczególnym uwzglednieniem historii własnego regionu
 5. Metodyka
  • Organizacja wycieczek, rajdów, zlotów, wypraw zorganizowanych
  • Założenia i praca (działalność) turystycznego ogniwa kolarskiego (koła, klubu)
 6. Przepisy ruchu drogowego
  • Zasady poruszania się rowerzysty i grup rowerowych po drogach publicznych w Polsce i Europie
  • Wyposażenie i przygotowanie roweru do jazdy
 7. Pomoc medyczna
  • Apteczka pomocy na wyposażeniu rowerzysty oraz grupy rowerowej
  • Zasady zachowania i pomocy, szczególnie w przypadkach urazowych
 8. Geografia Turystyczna, Topografia
  • Znajomość regionów geograficznych Polski ze szczególnym uwzględnieniem własnego rejonu
  • Zasady posługiwania się mapą i kompasem (w terenie)
  • Znaki i piktogramy stosowane na mapach turystycznych
 9. Odznaki turystyczne i krajoznawcze w turystyce kolarskiej zasady (regulaminy) zdobywania
  • Kolarska Odznaka Turystyczna (KOT)
  • Kolarska Odznaka Pielgrzyma (KOP)
  • Szlakiem Zamków w Polsce
  • Suży i Mały Rajd Dookoła Polski
  • Szlakiem Wielkiej Wojny
  • Regionalne odznaki turystyczne (kolarskie) własnego miejsca zamieszkania
 10. Uprawnienia i obowiązki Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK - Regulamin
 11. Znakowane Szlaki Kolarskie
  • Ogólne zasady projektowania szlaków (uzgodnienia)
  • Ogólne zasady znkowania w terenie, odbiow szlaku
 12. Organizacja, zasady kierowania grupą, psychologiczne uwarunkowania dobrego organizatora i kierownika grupy turystycznej
  • Sposób organizowania i prowadzenia grupy, dobór uczestników
  • Dokumentacja wycieczki, obozu wędrownego, wyprawy
  • Funkcja i obowiązki kierownika, rekacja na zachowania uczestników
  • Zasady ubezpieczenia grupy turystycznej

Opracowanie Jerzy Winsze (Szczecin) PTKol PTTK nr 926, Wykładowca PTTK

Koszt kursu - 70zł, wpłata na kurs na formularzy zgłoszeniowym zlotu z zaznaczeniem na zgłoszeniu i na przelewie.